• 2018-2019 SCHOOL HOURS
   

   (First bell rings at 7:50 a.m.)

   Grades K-6              7:55 a.m.-2:15 p.m          Mondays/Wednesdays/Thursdays/Fridays 
     7:55 a.m.-1:00 p.m.  Tuesdays only
   

  RECESS SCHEDULE:

   Grades TK–2   9:55-10:15 a.m.
   Grades 3–6  10:20-10:40 a.m.
   

  LUNCH SCHEDULE:

   TK & Kindergarten  eat @ 11:35-11:55  play @ 11:55-12:15
   1st & 2nd Grade  play @ 11:35-11:55  eat 11:55-12:15
   3rd & 4th Grades  play @ 12:20-12:40  eat @ 12:40-1:00
   5th & 6th Grades  eat @ 12:20:12:40  play @ 12:40-1:00
   

  LUNCH SCHEDULE ON ASSEMBLY DAYS

   Assembly times:    12:30-1:15, grades K-3  1:30-2:15, grades 4-6
   TK/Kindergarten eat @ 11:00-11:20   play @ 11:20-11:40 
   1st & 2nd  Grade eat @ 11:20-11:40  play @ 11:00-11:20
   3rd & 4th Grades eat @ 12:00-12:20  play @ 11:40-12:00
   5th & 6th Grades eat @ 11:40-12:00  play @ 12:00-12:20

  Rainy Day Schedule

   TK/Kindergarten  11:00-11:30
   1st & 2nd Grade  11:30-12:00
   3rd & 4th Grade  12:00-12:30
   5th & 6th Grade   12:30-1:00
            
  BELL SCHEDULE
   
   7:50 a.m.   First Bell
   7:55 a.m.  School Starts
   10:15 a.m.  End Recess for grades TK-2
   10:40 a.m.  End Recess for grades 3-6
   11:55 a.m.  End K Lunch, 1st and 2nd Switch
   12:15 p.m.  End Primary Lunch
   12:40 p.m.  3rd, 4th & 5th, 6th Lunch Trade
   1:00 p.m.  End Upper Lunch